≤ HOME

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

ppłk, hm. Zygmunt Szadkowski

 • Od 1946

  „Zezwól, o Boże, byśmy wszyscy, których złączyła wspólna żołnierska powinność, pełniona pod biało-czerwonymi znaki, służbę swoją, winną Tobie i Polsce, zawsze pełnili tak, jak przystało na prawych Polaków, zawołaniem których jest: Bóg, Honor i Ojczyzna!” [Inwokacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów]

  Jest to najważniejsza organizacja po harcerstwie w życiu Zygmunta Lechosława Szadkowskiego.

  Do Rady Uchodźstwa, czyli Komisji Organizacyjnej Samopomocy Żołnierzy, wstąpił, będąc jeszcze w Palestynie, w 1946 r.

 • Fenomen pracy dla innych

  Fenomenem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów było to, że każdy robił coś w miarę swoich możliwości i umiejętności dla dobra innych, nie oczekując za to wynagrodzenia. Nigdy też nie była to organizacja o charakterze politycznym.

  Celem działalności SPT było niesienie pomocy tym, którzy w najbliższym czasie mieli zdjąć mundury, a także ich rodzinom. Nie wszyscy bowiem potrafili odnaleźć się w nowej, obcej dla nich rzeczywistości. Znaleźli się na obczyźnie, bez znajomości języka, zwykle bez udokumentowanego wykształcenia lub –  jak w przypadku junaków – bez jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Wielu dopiero w Wielkiej Brytanii skończyło szkołę. Niektórzy rozpoczęli studia.

 • Stosunek byłego sojusznika. 1946

  Nasz sojusznik w czasie wojny, Wielka Brytania, przyjęła prawie 200 tysięcy polskich emigrantów, ale wkrótce przestała się interesować ich losem. Ówczesny sekretarz spraw zagranicznych Ernest Bevin wystosował nawet odezwę do Polaków o dobrowolny powrót do kraju:

  „Do  wszystkich członków Polskich Sił Zbrojnych.

  Rząd Brytyjski podkreślał już wielokrotnie, że w sprawie Polskich Sił Zbrojnych, będących obecnie pod dowództwem brytyjskim, jego polityka dąży do tego, aby członkowie tych Sił w jak największej ilości wracali do Polski z własnej woli i w warunkach godnych wielkiego wkładu, który przyczynił się do zwycięstwa Zjednoczonych Narodów. (...)

  W imieniu rządu Brytyjskiego oświadczam, że bliski Wasz powrót do Kraju leży w najlepszym interesie Polski, która w obecnej chwili potrzebuje pomocy każdego ze swych synów wobec mozolnego zadania odbudowy kraju oraz zacierania śladów spowodowanych wojną spustoszeń”.

  Ci, którzy mimo wszystko pozostali, podjęli bardzo trudną decyzję. Musieli rozpocząć budowę nowego życia w obcym kraju, nie zapominając swoich korzeni i dbając o polskość swoich dzieci.

 • Główne zadania

  Otwierano świetlice, biblioteki, pomagano w organizacji obchodów rocznic państwowych i świąt kościelnych. Ułatwiano kolportaż polskiej prasy. Otwarto szkoły sobotnie, w których uczono polskich przedmiotów, takich jak historia czy język. Wydawano podręczniki szkolne, literaturę piękną, zarówno klasyków, jak i współczesnych pisarzy emigracyjnych i krajowych. Chcąc przybliżyć młodzieży kulturę i polskie tradycje, tworzono zespoły artystyczne i teatralne. Powstały polskie parafie.

  Zajęto się też osobami chorymi i w podeszłym wieku, których po zakończeniu wojny było wiele. Nie posiadały one wówczas takich praw jak Brytyjczycy. Utworzono zatem polskie szpitale. SPK pomagało w uruchamianiu samodzielnych warsztatów pracy, znajdowaniu zatrudnienia w angielskich firmach. Przy ogromnym wsparciu moralnym Zygmunta Szadkowskiego powstał w Penrhos w Walii polski ośrodek istniejący do dziś. Zapewniał on osobom starszym, które nigdy nie nauczyły się angielskiego, utrzymanie i pobyt w polskim środowisku, z polskim kościołem i kulturą.

  Nie można też zapominać o pomocy SPK w kontaktach z rodzinami w kraju. Prawie wszyscy emigranci pozostawili w Polsce bliskich. Stowarzyszenie pomagało w łączeniu rodzin. Dzięki jego staraniom przyjechało do Wielkiej Brytanii setki współmałżonków oraz dzieci.

  Zygmunt Szadkowski rozpoczął też pracę przy organizowaniu kół stowarzyszenia. Był m.in. współzałożycielem powstałego 21 stycznia 1949 r. harcerskiego Koła nr 114.

 • Polityka SPK wobec rządu PRL. 1957 – 1960

  W latach 1957–1960, będąc prezesem  SPK w Wielkiej Brytanii, Zygmunt Szadkowski  zajmował się nie tylko sprawami swoich kolegów i koleżanek. Pilnie śledził również sprawy krajowe.

  SPK protestowało wobec polityki władz komunistycznych. Pisano dziesiątki petycji do rządów krajów, w których istniała Polonia. Jedną z petycji przedstawiono parlamentowi brytyjskiemu w czasie wizyty w Królestwie Nikity Chruszczowa. Dotyczyła wypuszczenia polskich więźniów z sowieckich łagrów. W Londynie odbył się marsz milczenia. Ulicami miasta przeszło w kompletnym milczeniu tysiące Polaków.

  Zygmunt Szadkowski w okresie tzw. odwilży przestrzegał przed przyjmowaniem polskich paszportów konsularnych. Uważał to za zdradę ideałów emigracji. Było to według niego godzenie się na porządek PRL i akceptacja nielegalnych, narzuconych nam władz.

  SPK unikało kontaktów z polskimi instytucjami państwowymi. Utrzymywało jednak więź z członkami organizacji niepodległościowych.

 • Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. 1964

  Na początku lat sześćdziesiątych zdecydowano o konieczności budowy Domu Polskiego, w którym miałyby swą siedzibę istniejące już liczne organizacje polonijne. Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) powstał w 1964 r. z dotacji SPK oraz wpłat pieniężnych osób prywatnych. Państwo Szadkowscy wpłacili na ten cel 1000 funtów. Zygmunt Szadkowski wszedł do Rady POSK.

  Przez osiemnaście lat pełnił też funkcję sekretarza generalnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. W latach 1964–1966 był p.o. przewodniczącym Rady Federacji Światowej SPK.

  W 1967 r. opublikował notki: „Polskie organizacje młodzieżowe na uchodźstwie, udział młodzieży w SPK i innych organizacjach społecznych” oraz „Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Federacja Światowa. Biuro Studiów. Dyskusja o sprawach młodzieżowych”. Oba referaty zostały wygłoszone na zebraniu 13 maja 1967 r. w Londynie.

 • Wspólna reprezentacja przed władzami brytyjskimi. 1969

  Zygmunt Szadkowski dążył do tego, aby w kontaktach z władzami brytyjskimi reprezentowała Polaków jedna organizacja. Działając na rzecz utworzenia wspólnego komitetu polskich związków kombatanckich reprezentującego interesy Polaków, przyczynił się do powstania w 1969 r. Rady Organizacji Kombatanckich Polskich Sil Zbrojnych.

 • Katyń – obowiązek wobec zamordowanych. 1940 – 1980

  Od 1940 r. dla wszystkich kombatantów było sprawą niezwykłej wagi wyjaśnienie i uczczenie zbrodni popełnionej na polskich oficerach przez NKWD. Symbolem tej zbrodni stał się Katyń.

  Lata siedemdziesiąte stały pod znakiem intensywnych starań SPK w Wielkiej Brytanii o propagowanie prawdy o Katyniu. Sojusznikami kombatantów w dziele przypominania zbrodni katyńskiej stała się grupa oddanych brytyjskich przyjaciół. W niekorzystnej wówczas sytuacji politycznej z odwagą zaangażowali się oni w dzieło budowy pomnika. Utworzono Komitet Budowy Pomnika Katyńskiego w Londynie. Na jego czele stanął Lord Barnby. Zygmunt Szadkowski był jednym z członków komitetu. Wśród wielu przyjaciół brytyjskich w pracach Komitetu uczestniczył bohaterski żołnierz, szlachetny polityk i poseł AireyNeave, a także Sir Frederick Bennett.

  Ukoronowaniem pracy wielu brytyjskich i polskich działaczy społecznych było wystawienie na terenie londyńskiego cmentarza Gunnersbury 18 września 1976 r. obelisku z napisem „Katyń 1940”. Ówczesny rząd brytyjski, bardzo liczący się z opinią sowiecką, nie wyraził zgody na inny, bardziej precyzyjny napis. Na szarfie wieńca widniały słowa „Zginęli Za Wolność – Wciąż Wolności Służą”. Zabroniono również uczestniczenia w uroczystości brytyjskim wojskowym w mundurach. Mimo to Sir Frederic Bennett wystąpił w mundurze z orderami. Zapłacił za to zakończeniem błyskotliwej kariery wojskowej. Podczas uroczystości przewodniczący Komitetu Budowy, Lord Barnby, przekazał pomnik prezydentowi RP Stanisławowi Ostrowskiemu i polskiemu narodowi.

  Cztery lata później, 20 września 1980 r., przy pomniku odbyły się główne obchody Roku Katyńskiego, związane z 40. rocznicą zbrodniczego mordu. Tym razem w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rządu brytyjskiego, z wiceministrem obrony narodowej Barneyem Hayhoe. Kierownikami uroczystości byli Louis Fitz Gibbon i prezes SPK Zygmunt Szadkowski.

  W 1980 r. na łamach „Orła Białego” Zygmunt Szadkowski opublikował „Dokumenty, które krzyczą”, przedrukowane w 1990 w wydawnictwie „Zbrodnia katyńska. Dokumenty i publicystyka”. Gdy po likwidacji Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego powstawał „The Katyn Association”, został jednym z jego założycieli.

 • Monte Cassino – symbol jedności emigracji

  Przez wiele lat Szadkowski był organizatorem lub współorganizatorem obchodów rocznicy bitwy pod Monte Cassino. W maju 1970 r. organizował pogrzeb gen. Władysława Andersa.

  Koniec lat sześćdziesiątych i początek lat siedemdziesiątych był okresem likwidowania się kół kombatanckich. Chcąc zatrzymać ten proces, w maju 1979 r., w rocznicę bitwy pod Monte Cassino, Szadkowski zorganizował tam pielgrzymkę polskich kombatantów. Po uroczystościach na cmentarzu odbyło się spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Społeczność emigracyjna uznała tę pielgrzymkę za wyraz jedności środowiska kombatanckiego na uchodźstwie.

 • Działalność Zygmunta Szadkowskiego

  W latach 1971–1983 był ponownie prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii.

  W latach 1973–1974 oraz w roku 1984 zasiadał w jury przyznającym nagrodę pisarską Stowarzyszenia.

  W grudniu 1973 r. był jednym z inicjatorów rozłamu w Niezależnej Grupie Społecznej i powołania w Radzie Narodowej RP nowego Klubu Kombatancko-Społecznego, którego został przewodniczącym.

  Na XXIV Zjeździe SPK w Wielkiej Brytanii w 1973 r. wypowiedział się o sytuacji w Polsce po dojściu do władzy Edwarda Gierka: „Zmieniają się mandatariusze Moskwy, obserwujemy pewne zmiany przynoszące polepszenie bytu materialnego, ale niewola pozostaje”.

  We wrześniu 1979 r. uczestniczył w Londynie w Światowym Zjeździe Jedności z Walczącym Krajem.

  Po wprowadzeniu w Polsce 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego brał udział w akcji pomocy dla kraju. Rozpoczął też działalność w obronie dobrego imienia Polski. Upominał się o wypuszczenie więźniów politycznych.

  Jako prezes Światowej Federacji Kombatantów napisał petycję do prezydenta USA Ronalda Reagana dotyczącą nielegalności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

  W 1982 r., podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii, będąc sekretarzem generalnym SPK, wziął udział we mszy św. w katedrze westminsterskiej oraz spotkał się z Ojcem Świętym w Siedzibie Prymasa Anglii.

 • Przypominanie światu o Polsce. 1980 – 1990

  W okresie trwania stanu wojennego Zygmunt Szadkowski nawiązał ścisłe kontakty z polskim podziemiem niepodległościowym. Jako prezes SPK udzielał mu wsparcia zarówno moralnego, jak i finansowego.

  W latach 1984–1994 był prezesem Światowej Federacji Polskich Kombatantów.

  W 1986 r. w Wiedniu obradowali sygnatariusze Aktu Końcowego Konferencji Helsińskiej o Bezpieczeństwie i Współpracy w Europie z 1975 r. Obrady dotyczyły wypełnienia zobowiązań podjętych przez sygnatariuszy tego Aktu. Zygmunt Szadkowski, jako prezes Światowej Federacji PK, wystąpił do Zarządów Krajowych SPK z apelem o nakłonienie przedstawicieli tych krajów do podniesienia na konferencji w Wiedniu „sprawy ludności polskiej w Związku Sowieckim, bo stosunek władz sowieckich do ludności polskiej w sposób jaskrawy odbiega od humanitarnych zasad przyjętych w Helsinkach”.

  Po 1990 r. ściśle współpracował z Urzędem ds. Kombatantów.

  W 1992 r. przyczynił się do zorganizowania w Polsce pierwszego Zjazdu Polskich Stowarzyszeń Kombatanckich z całego świata. Zjazd odbył się w sierpniu w Warszawie oraz na Jasnej Górze w Częstochowie. Wtedy to po raz pierwszy spotkano się z Polakami pozostającymi od czasów II wojny światowej w Związku Sowieckim.

 • Odznaczenia za pracę

  W 1974 r. Prezydent RP na Uchodźstwie Stanisław Ostrowski nadał Zygmuntowi Szadkowskiemu Komandorię Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta „za wybitne zasługi w służbie obywatelskiej oraz w pracy niepodległościowej na emigracji”.

  17 września 1993 r. przyznano mu Srebrny Medal Zasług Fundacji „Straż Mogił Polskich Bohaterów” za ratowanie zabytków kultury materialnej na Kresach Wschodnich, dokumentowanie i upowszechnianie martyrologii Narodu Polskiego w wyniku agresji sowieckiej po 17 września 1939 r. oraz za pomoc udzielaną Polakom zamieszkałym w byłym Związku Sowieckim.

  23 lutego 1994 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nagrodziła Zygmunta Szadkowskiego Złotym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” w uznaniu zasług dla sprawy dokumentowania i zachowania miejsc pamięci narodowej.