≤ HOME

Rada Narodowa RP

ppłk, hm. Zygmunt Szadkowski

 • Rada Narodowa – początki. 1939

  Kiedy we wrześniu 1939 r. Polska została napadnięta przez Niemcy i Związek Sowiecki, prezydent, władze państwowe oraz wojskowe zdecydowały się na opuszczenie kraju. Neutralna wówczas Rumunia, do której ewakuowały się władze cywilne i wojskowe, niestety uległa naciskom Niemiec i na mocy porozumienia tych dwóch krajów prezydent, rząd oraz przedstawiciele wszystkich organów władzy zostali internowani. Sprawą najważniejszą dla ocalenia ciągłości legalizmu Polski było odtworzenie wszystkich struktur władzy. Tego zadania podjął się gen. Władysław Sikorski. Zostały one odtworzone – oczywiście w innym składzie osobowym – we Francji.

  2 listopada 1939 r. w Paryżu prezydent RP Władysław Raczkiewicz rozwiązał Sejm i Senat. Dekretem z 1 grudnia 1939 r. zarządził „wybory do Sejmu i Senatu, z tym że wybory odbędą się zgodnie z przepisanym terminem od chwili ustania przeszkody spowodowanej agresją Niemiec i Sowietów”.

  9 grudnia 1939 r. prezydent powołał do życia Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej jako organ doradczy prezydenta i rządu. Należy podkreślić, że do wybuchu II wojny światowej prezydent miał nieograniczoną władzę i „odpowiadał jedynie przed Bogiem”. Rada Narodowa powołana została na podstawie Konstytucji RP z 1935 r. „na czas trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną”. Miała się składać z co najmniej dwunastu, a maksymalnie dwudziestu czterech członków – nie wybieranych, lecz „mianowanych przez prezydenta RP na wniosek prezesa Rady Ministrów”. Siedzibą Rady Narodowej była siedziba rządu.

  Początkowo zadaniem RN było:

  wydawanie opinii we wszystkich wniesionych przez rząd sprawach, a w szczególności w sprawach budżetu,

  występowanie z wnioskami o wydanie dekretów i rozporządzeń,

  zajmowanie się opracowaniem przyszłego ustroju państwa.

  Zakładano, że „w Radzie znajdą się politycy, którzy dalecy będą od wszelkiego awanturnictwa i będą czuli, że dziejowy kataklizm nałożył na barki każdego Polaka obowiązki, a nie intryganctwo i waśnie”.

  Pierwsze posiedzenie Rady Narodowej odbyło się 23 stycznia 1940 r. w siedzibie ambasady polskiej w Paryżu. Przewodniczącym został Ignacy Paderewski. Po krótkim czasie jednak, ze względu na stan zdrowia, przekazał faktyczną władzę w ręce Stanisława Mikołajczyka.

  Na jednym z pierwszych posiedzeń Mikołajczyk stwierdził:

  „Pragniemy wykazać, że demokracja to nie wybujały indywidualizm, że wola większości to nie szlacheckie liberum veto, że praca w zjednoczeniu narodowym, zwłaszcza w momencie, gdy jedynym celem naszym jest odzyskanie niepodległości – to nie wyrzeczenie się własnych poglądów, idei, ale umiejętność podporządkowania rzeczy – nawet bardzo drogich – sprawom jeszcze droższym, jeszcze więcej wartościowym”.

 • Działalność w czasie pierwszej kadencji. 1945

  Na pierwszej sesji plenarnej, już po przeniesieniu się siedziby władz polskich do Londynu, przedstawiciele RN stwierdzili, że „jedność narodowa musi być utrzymana, Rada Narodowa będzie utrzymana jako reprezentacja społeczeństwa polskiego”.

  Od początku Rada Narodowa przystąpiła do aktywnej działalności legislacyjnej. Szczególnie intensywnie pracowano nad sprawami budżetowymi, problemami emigracji polskiej w Ameryce i pozyskaniem jej dla wsparcia wojska walczącego w Europie. Dyskutowano nad kwestią pomocy dla Polaków uwięzionych w obozach internowania. Zajmowano się sprawami ewakuacji, a także opieką nad polskimi naukowcami.

  Uznano za niezwykle ważną sprawę nawiązania stosunków polsko-radzieckich. Rada Narodowa brała udział na bieżąco w tych negocjacjach.

  Od początku istnienia RN dużą wagę przywiązywano do pełnej reprezentacji w niej wszystkich ugrupowań partyjnych. Bacznie zwracano uwagę, aby żadna partia nie miała przewagi.

  Najbardziej zapracowana była Komisja Budżetowa. Oprócz wydatków rządowych przewidywano duże kwoty na działalność Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Wiązało się to z utrzymaniem ponad 100 tysięcy ludzi na Bliskim Wschodzie. Nakazano wydawanie największych możliwych sum dla ratowania tych osób.

  W 1945 r. członkowie polskiego parlamentu wielokrotnie zalecali zwiększenie opieki nad deportowanymi i emigracją w wyzwalanych krajach. Przekazywano również pieniądze do kraju na potrzeby Armii Krajowej i struktur cywilnych Polski Podziemnej. Niestety, spora część tych sum trafiała w ręce Niemców.

  Sprawa Katynia była wstrząsem dla wszystkich Polaków. Rada Narodowa w pełni popierała dążenia rządu do pełnego wyjaśnienia tej tragedii.

  Po śmierci gen. Władysława Sikorskiego rozpoczęły się spory co do obsady stanowisk. Poważnym sukcesem Rady Narodowej było podpisanie przez prezydenta dekretu – na wniosek Rady– aby to RN wybierała po trzech kandydatów na następcę prezydenta, z których prezydent wskazywałby jednego i mianował swoim następcą.

  13 lutego 1945 r., na wniosek prezesa Rady Ministrów, Rada Narodowa zakończyła działalność. Powołał ją ponownie w 1949 r. prezydent RP na uchodźstwie, August Zaleski.

 • Rozłam emigracji i proces zjednoczenia. 1954 – 1972

  W istniejących warunkach Rada Narodowa była – siłą rzeczy– namiastką parlamentu RP. Największym jej sukcesem było jednak to, że umożliwiła uzgadnianie stanowisk wszystkich przeciwstawnych obozów politycznych. W trudnych chwilach stawała się mocnym oparciem dla rządu, była też „rezerwuarem” kadr rządowych, z których w momentach kryzysowych korzystano. Ale przede wszystkim była zapowiedzią powołania w wolnej, niepodległej Polsce prawdziwie demokratycznego parlamentu.

  W wyniku licznych sporów wokół nieustąpienia ze stanowiska prezydenta Augusta Zaleskiego w 1954 r. powstały w Londynie dwa ośrodki władzy. Pierwszy to: „Zamek” z prezydentem Augustem Zaleskim na czele, Rada RP – namiastka parlamentu oraz rząd.

  Drugim ośrodkiem była Rada Trzech, z utworzoną przez nią Tymczasową Radą Jedności Narodowej oraz rządem.

  Zygmunt Lechosław Szadkowski, powołany do Tymczasowej Rady, został zastępcą jej przewodniczącego. 14 marca 1954 r. był jednym z sygnatariuszy Aktu Zjednoczenia Emigracji. 18 marca 1954 r. wszedł do ośmioosobowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw i Ugrupowań. W maju 1956 r. został członkiem Zarządu Głównego Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii oraz przewodniczącym komisji przygotowującej ordynację wyborczą i podział na okręgi.

  Brał udział w Konferencji Wolnej Kultury Polskiej w Londynie (22–23 czerwca 1957 r.), podczas której wygłosił referat.

  W dniach 9–21 maja 1966 r. odbył się w Londynie Światowy Zjazd Polski Walczącej, Zygmunt Szadkowski był członkiem Komitetu Honorowego tego zjazdu.

  W lutym 1969 r. Zygmunt Szadkowski uczestniczył w pierwszych rozmowach na temat zjednoczenia emigracji – m.in. z ramienia ZHP. Dyskusję zainicjował Franciszek Wilk.

  W 1969 r., w nowym składzie Rady Jedności Narodowej, Szadkowski objął funkcję zastępcy przewodniczącego. Był autorem pierwszej uchwały – apelu do emigracji o zjednoczenie.

  W 1972 r. został członkiem Komisji Porozumiewawczej.

  W sierpniu 1972 r. prezydent Stanisław Ostrowski powołał Komisję Tymczasową Okresu Przejściowego. Zygmunt Szadkowski zasiadł w jej prezydium z ramienia Niezależnej Grupy Społecznej, której był współzałożycielem.

  W wyniku rozmów i negocjacji, które trwały kilka lat, powstały zasady porozumienia niepodległościowych ośrodków politycznych, a w konsekwencji 29 maja 1973 r. prezydent Stanisław Ostrowski ogłosił dekret, na mocy którego powołał Radę Narodową RP: „Powołuje się Radę Narodową RP na czas aż do odzyskania przez Polskę niepodległości”.

 • II kadencja RN, pierwsza po zjednoczeniu: 1973–1978

  15 grudnia 1973 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Narodowej z udziałem prezydenta Stanisława Ostrowskiego. Kadencja miała trwać pięć lat. Zygmunt Szadkowski opracował projekt ordynacji wyborczej.

  Statut Rady Narodowej stanowił, że ma to być organ zastępujący w pełni Izby Ustawodawcze, który ma prawo do:

  kontroli parlamentarnej rządu,

  uchwalania budżetu państwowego,

  uchwalania projektów dekretów prezydenta RP,

  ustalania zasad gospodarki funduszami publicznymi,

  zatwierdzania zamknięć rachunkowych,

  udzielania rządowi absolutorium na wniosek Najwyższej Izby Kontroli.

  W grudniu 1973 r. Zygmunt Szadkowski był jednym z inicjatorów rozłamu w Niezależnej Grupie Społecznej i powołania w Radzie Narodowej RP nowego Klubu Kombatancko-Społecznego, którego został przewodniczącym.

  Najważniejszym zadaniem Rady Narodowej była ocena działalności kolejnych rządów emigracyjnych. Rząd Alfreda Urbańskiego spotkał się z krytyką Rady Narodowej. W związku z tym minister skarbu w tym rządzie, Zygmunt Szadkowski, w grudniu 1975 r. złożył dymisję.

  W kolejnym rządzie Kazimierza Sabbata był ministrem skarbu oraz spraw społecznych.

  Lata 1976 i 1977 były okresem kolejnych konfliktów zwalczających się ugrupowań, co doprowadziło do osłabienia polskiej emigracji. Jej jedność znowu była poważnie zagrożona.

  20 listopada 1977 r. zakończyła się pierwsza część głosowania na kandydatów do Rady Narodowej. Do wyborów stanęło 500 osób, wybrano 336 delegatów. Przy okazji zmniejszono liczbę członków RN do 238.

  W 1978 r. przewodniczący RN Franciszek Wilk, po zakończeniu swojej kadencji, zrezygnował z dalszego kandydowania do władz Rady Narodowej.

 • II kadencja RN po zjednoczeniu: lata 1978–1983

  Przewodniczącym RN został Adam Ścibor-Rylski. Postanowił on podnieść rangę Rady Narodowej. Przeciwstawił się idei Rady jako „klubu dyskusyjnego”.

  28 maja 1978 r. prezydent rozwiązał Radę Narodową z powodu upływu jej kadencji. Nowa kadencja miała się rozpocząć 18 czerwca 1978 r.

  Na pierwszym posiedzeniu Rady, 17 czerwca, nowo wybranym przewodniczącym został Zygmunt Szadkowski z klubu Kombatancko-Społecznego. Uzyskał 58 głosów, pokonany kandydat zebrał 22 głosy. Szadkowski był wtedy znanym działaczem niepodległościowym. Na scenie politycznej występował od wielu lat. Już w latach 1949–1954 zasiadał w prezydium Rady Narodowej.

  Jako przewodniczący RN Zygmunt Szadkowski wezwał publicznie PSL, a w szczególności jej prezesa Franciszka Wilka, aby ten „zdecydował się wejść do Rady Narodowej, nawet jako opozycja, bo ona ma także w demokratycznym systemie, jaki stanowimy, ważną rolę do spełnienia”.

  Po wyborze Karola Wojtyły na papieża Zygmunt Szadkowski, jako przewodniczący Rady Narodowej, wystosował do Watykanu specjalną depeszę. Uważał, że wybór ten „ma dla narodu polskiego olbrzymie znaczenie. Wybór papieża Polaka przyczynił się do zainteresowania światowej opinii sprawą Polski. (…) Pamiętając o tym, musimy tak układać nasze prace polityczne na emigracji, aby nie zmarnować sprzyjających okoliczności”. W związku z tym wzywał do „drobnych sporów” i kontynuowania walki o wolność i niepodległość Polski.

  Doceniając konieczność wejścia do RN przedstawicieli młodszego pokolenia oraz otwierania nowych oddziałów Rady, Szadkowski doprowadził do powstania oddziału Rady Narodowej w RFN.

  W tym czasie Rada staje się ważnym narzędziem walki politycznej. Emigracja, wobec wzrostu oporu w kraju, postanawia zmienić swoje hasła. Podejmuje bardzo mocną i szeroko zakrojoną akcję informowania opinii publicznej na całym świecie o tym, co dzieje  się w Polsce.

  Podjęto uchwałę piętnującą postępowanie władz administracyjnych PRL, stosowanie terroru fizycznego, represji, bicia, rewizji, relegowania ze studiów, zwalniania z pracy.

  Upubliczniono nazwiska prześladowanych, domagając się ich zwolnienia z więzień.

  Zwracano się o pomoc do instytucji międzynarodowych, central związkowych i Amnesty International.

  W sprawach wewnętrznych emigracji Zygmunt Szadkowski podjął się załagodzenia kolejnego kryzysu związanego z wyborem nowego premiera. Zdecydowanie poparł kandydaturę Kazimierza Sabbata.

 • Pomoc ruchowi niepodległościowemu w kraju

  Po wybuchu strajków w sierpniu 1980 r. Rada Narodowa poparła „Solidarność” nie tylko moralnie, ale także finansowo. Wezwała Polaków przebywających poza granicami kraju do masowego wysyłania indywidualnie i zbiorowo paczek żywnościowych do Polski i do wpłat na rzecz Funduszu Pomocy Krajowi.

  Apele Rady Narodowej do państw zachodnich miały wpływ na właściwą ocenę wydarzeń w Polsce. Liczne wywiady prasowe, radiowe, telewizyjne przypominały, że Polacy mają swoje legalne władze na emigracji.

  Udało się zorganizować Solidarity with Poland Campaign w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Argentynie, Szwajcarii, Australii. Członkowie Rady Narodowej podjęli akcję organizowania manifestacji solidaryzujących się z Polską. Działalność ta nasiliła się zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego. Pikietowano ambasadę PRL w Londynie, protesty odbywały się też w innych krajach.

  Rada Narodowa w wydawanych oświadczeniach, apelach, na konferencjach z udziałem radnych potępiała działania władz PRL. W grudniu 1982 r. wysłano w tej sprawie memorandum do prezydenta Ronalda Reagana. Na konferencję Bezpieczeństwa Europejskiego w Madrycie opracowano dokument, w którym postulowano odrzucenie ustaleń jałtańskich. Podejmowano również sprawy uchodźców politycznych, których liczba dochodziła już wówczas do kilkuset tysięcy.

  Druga kadencja Rady Narodowej po zjednoczeniu zakończyła się 14 czerwca 1983 r.

 • III kadencja po zjednoczeniu. Nowe wyzwania: 1983–1988

  Obywatelski Komitet Wyborczy, który przygotowywał wybory do Rady Narodowej, zaapelował, aby przy wystawianiu kandydatów wystrzegać się wtyczek reżimowych oraz ludzi o niewyraźnych poglądach.

  Posiedzenie inauguracyjne kolejnej kadencji Rady Narodowej odbyło się 17 grudnia 1983 r.

  Wyrazem pewnego porozumienia i ustania walk w szeregach RN było wysunięcie na przewodniczącego tylko jednego kandydata. Był nim Zygmunt Lechosław Szadkowski. Kandydatura ta została przyjęta przez aklamację i potwierdzona w głosowaniu.

  Na pierwszym posiedzeniu Rady Narodowej tej kadencji przyjęto rezolucję, w której:

  potępiono „zmilitaryzowany komunizm”, depczący podstawowe prawa obywatelskie i dążenia wolnościowe narodu,

  domagano się zwolnienia wszystkich więźniów politycznych,

  żądano poniechania pokazowych procesów przywódców „Solidarności” i KSS „KOR”,

  zadeklarowano dalsze wspieranie „Solidarności” na arenie międzynarodowej,

  zapowiedziano wspomaganie uchodźców z Polski.

  W dalszym ciągu głównym obiektem zainteresowania Rady była sytuacja w kraju, nadal wspierano Fundusz Pomocy Krajowi, a także kontynuowano pomoc medyczną, żywnościową i oświatową dla kraju.

  Potępiano reżim Jaruzelskiego, publikowano listy więźniów politycznych. Rezolucje Rady Narodowej wysyłane były do parlamentów wolnego świata, do instytucji obrony praw człowieka. Nawiązano pierwsze kontakty z działaczami niepodległościowymi z Polski.

  W tym czasie powstały nowe oddziały Rady Narodowej w USA (7 października 1989 r.) i Kanadzie.

 • Obrady Okrągłego Stołu w kraju. 1988 – 1989

  1988 r. to na uchodźstwie rok nowych wyborów do Rady Narodowej, natomiast w Polsce – początek obrad Okrągłego Stołu. Niektóre środowiska niepodległościowe uważały te obrady za „próbę omamienia niedawnych ofiar wizją wolnych wyborów”. Zmiany, jakie dokonywały się w kraju, były wielką nadzieją uchodźstwa, ale rodziły też wiele niepokojów. Emigracja miała zakodowaną czujność wobec „wiarołomnych i służących obcym komunistów”.

  W ówczesnych publikacjach na temat Rady Narodowej podkreślano, że „była ona parlamentarnym członem władz Rzeczypospolitej na uchodźstwie, wyrażała niezależną, polską myśl polityczną, szanując podstawowe zasady i obyczaje demokracji parlamentarnej, dążąc do rozumnego kompromisu, starając się reprezentować polską rację stanu”.

  10 czerwca 1989 r. ukonstytuowała się nowa Rada Narodowa. Przewodniczącym ponownie został Zygmunt Szadkowski. Inauguracyjne posiedzenie RN zbiegło się z wyborami do Sejmu i Senatu w Polsce. Premier Szczepanik uważał, że „dopóki w Polsce będą stacjonowały wojska radzieckie, nasz kraj nie będzie w pełni wolny”. Dlatego Rada podjęła uchwałę o „dalszej działalności zmierzającej do przywrócenia w Polsce całości niepodległości, wolności, demokracji i sprawiedliwości”. Stwierdzono, że RN nadal będzie pomagać ruchom wolnościowym w kraju w ich walce o wspólne cele. Wzywano emigrantów niepodległościowych do dalszej pracy, bo w kraju nie zaistniały jeszcze warunki pozwalające na zaprzestanie działalności. Apelowano o dalszą pomoc dla ruchów niepodległościowych, z „Solidarnością” na czele. Przewodniczący Zygmunt Szadkowski, a także członkowie jego prezydium, podejmowali działania wśród Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej.

  Szadkowski stwierdził, że jego zdaniem sytuacja w Polsce napawa nadzieją. Naród wypowiada się głośno, ale ile jest w tym prawdziwej wolności? Podobne zdanie miał prof. Edward Rożek, przewodniczący oddziału RN w Stanach Zjednoczonych. Tak samo uważał dr Marek Celiński, przewodniczący oddziału RN w Kanadzie. Pod podobnymi hasłami odbył się w Londynie III Światowy Zjazd Wolnych Polaków.

  W 1989 r. wpływ na zmianę polityki władz na uchodźstwie wobec sytuacji w kraju miała wypowiedź premiera Tadeusza Mazowieckiego. Mówił on: „Chcemy tworzyć warunki, w których emigracja będzie się czuła Polsce potrzebna i będzie miała świadomość, że państwo polskie gwarantuje jej, tak jak wszystkim Polakom, możliwość normalnego działania w kraju. Pragniemy ścisłych kontaktów z emigracją polityczną i umożliwienia jej współkształtowania polskiej rzeczywistości”.

 • Przekazanie insygniów władzy do Polski. 1990

  Rada Narodowa na jednym z posiedzeń stwierdziła stanowczo, że działalność polityczna emigracji skończy się, gdy w Polsce zbierze się suwerenny Sejm i Senat i gdy wolny naród złoży władzę w ręce suwerennej konstytuanty. Ten motyw został twardo powtórzony przez przewodniczącego Rady, Zygmunta Szadkowskiego, w styczniu 1990 r.

  Rada Narodowa RP stwierdziła, że tylko prezydent RP urzędujący czasowo w Londynie jest strażnikiem suwerenności państwa polskiego i jego wolności i demokracji, a insygnia prezydenckie zostaną przekazane „w ręce powołanego przez naród w wolnych od wszelkiego przymusu i wszelkiej groźby, demokratycznych wyborach”. Decyzję taką prezydent miał podjąć na podstawie uchwał rządu i Rady Narodowej RP.

  Do rozmów między krajem a emigracją doszło w Rzymie w końcu października 1990 r. Rozpoczęła się bliska współpraca z ministrem Aleksandrem Hallem i marszałkiem Senatu RP prof. Andrzejem Stelmachowskim. Ważnym momentem w rozmowach była wypowiedź kandydata na prezydenta, Lecha Wałęsy, który stwierdził: „Polska państwowość niezniewolona przetrwała na uchodźstwie. Wolne wybory dadzą nam moralne prawo do przejęcia insygniów władzy i podziękowania za przetrwanie ciągłości historycznej wolnego kraju”.

  Po burzliwej dyskusji między Konwentem Seniorów Rady Narodowej a prezydentem Ryszardem Kaczorowskim uznano, że „przekazanie urzędu prezydenta nie jest zwykłym manewrem biurowym, lecz wydarzeniem o wielkiej wadze i znaczeniu historycznym”.

  Konsekwencją uznania wyboru Lecha Wałęsy na prawowitego prezydenta RP było wysłanie 16 grudnia 1990 r. do kraju delegacji, na czele której stał Zygmunt Szadkowski, przewodniczący Rady Narodowej RP. W skład delegacji wchodzili również Jerzy Morawicz, Ryszard Zakrzewski i Jerzy Zaleski. Rozmowy były trudne, ponieważ władze z Londynu uważały, że przekazanie powinno odbyć się na podstawie Konstytucji z 1935 r. Reprezentanci strony krajowej, nie rozumiejąc wagi kontynuowania legalności władz na emigracji, uważali, że nie należy wracać do tego dokumentu. Dla przedstawicieli emigracji była to akceptacja działalności rządów sowieckich w Polsce w czasie PRL-u. Delegacja w końcu wyraziła zgodę na przekazanie atrybutów władzy do Polski. Władze emigracyjne uznały wynik wyborów do Senatu RP, nie uznały jednak wyniku wyborów do Sejmu RP, ponieważ wybory te nie były całkowicie wolne (Sejm kontraktowy). Nie wyrażono więc zgody na odbycie uroczystości w gmachu Sejmu. Ukoronowaniem dyskusji było przekazanie insygniów władzy prezydenckiej, które miało miejsce 22 grudnia 1990 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

  Na mocy decyzji z Warszawy Rada Narodowa miała ulec rozwiązaniu z chwilą ukonstytuowania się Sejmu i Senatu, wybranych w wolnych, powszechnych wyborach.

  Rada Narodowa RP, jedyna polityczna instytucja uchodźcza, zakończyła działalność po przeprowadzeniu w Polsce wolnych wyborów w 1991 r.

  Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Narodowej RP na uchodźstwie odbyło się 8 grudnia 1991 r. w sali teatralnej POSK, z udziałem ostatniego prezydenta na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego, byłego premiera rządu, prof. Edwarda Szczepanika, oraz ambasadora RP w Wielkiej Brytanii, Tadeusza de Virion.  Z kraju obecni byli: wicemarszałek Senatu Alicja Grześkowiak, były marszałek Senatu, przewodniczący „Wspólnoty Polskiej”, prof. Andrzej Stelmachowski, minister stanu w Kancelarii Prezydenta RP, dr Andrzej Zakrzewski, szef Kancelarii Senatu, minister Wojciech Sawicki oraz przywódca KPN, poseł Leszek Moczulski.

  Obradom przewodniczył ostatni przewodniczący Rady Narodowej RP Zygmunt Lechosław Szadkowski, który powiedział: „Wraz z rozwiązaniem Rady Narodowej dobiegł końca emigracyjny epizod naszych dziejów, zwany teraz Drugą Wielką Emigracją”.