Harcerstwo

ppłk, hm. Zygmunt Szadkowski

≤ HOME
 • ZHP przed wojną. 1919 – 1938

  „Instruktor harcerski to człowiek pogodny, z uśmiechem idący przez życie, z uporem łamiący wszystkie przeszkody. Służy Bogu i Polsce z pełnym zrozumieniem tej służby. Szanuje bliźnich, a w stosunkach z ludźmi szuka wszystkiego, co łączy, unikając tego, co ludzi dzieli. Instruktor harcerski to człowiek pełen wiary we własne siły duchowe i fizyczne, mogący stwierdzać stałe i ciągłe wzbogacanie swego charakteru”.

  Wrzesień 1946 r. „Harcerska Kuźnica” – „Przy kominku”.

   

  Zygmunt Lechosław Szadkowski wstąpił do harcerstwa w Mińsku Litewskim w 1919 r., w wieku siedmiu lat. W 1921 r. zapisał się do drużyny przy gimnazjum w Nowogródku. Przyrzeczenie harcerskie złożył w 1926 r. W 1934 r. został drużynowym 5. Wileńskiej Drużyny Harcerskiej przy Gimnazjum Ojców Jezuitów. W latach 1935–1939 pełnił funkcję hufcowego.

  W latach 1932–1939 był członkiem Komendy Chorągwi Wileńskiej Harcerzy, w której kierował Wydziałem Ogólnym, a od 1936 r. Wydziałem Starszych Harcerzy. W 1935 r. na zlocie w Spale był komendantem obozu drużyny i szefem organizacyjnym. W styczniu 1934 r. ukończył kurs podharcmistrzowski w Nowych Trokach.

  W czerwcu 1937 r., na kursie harcmistrzowskim w Górkach Wielkich, pełnił funkcję oboźnego. Na tym kursie miał okazję przeżywać kursowe zajęcia z takimi przyszłymi wybitnymi harcmistrzami jak Ojciec Paweł – ks. Józef Warszawski T.J., Florian Marciniak, Wiktor Szyryński, Lechosław Domański (Zeus), a wszystkim przewodził komendant kursu, hm. Aleksander Kamiński. 10 czerwca 1937 r. Zygmunt Szadkowski uzyskał stopień harcmistrza.

  Do wybuchu II wojny światowej był członkiem Komendy Chorągwi w Wilnie. Jako kierownik prowadził dział ogólny, był szefem kancelarii, kierownikiem wydziału starszoharcerskiego, kierował oddziałem metodyczno-programowym. Działał w Związku Akademików Województwa Nowogródzkiego i Byłej Ziemi Mińskiej. Był instruktorem przysposobienia wojskowego od 19 listopada 1937 r. do 31 grudnia 1939 r. Ostatecznie został zastępcą komendanta Chorągwi Harcerzy.

  W 1939 r. kierował Działem Windykacji Komendy Wileńskiej Chorągwi.

 • Trudne lata wojny. 1919 – 1938

  Po przybyciu do Paryża w 1939 r. Zygmunt Szadkowski – jako delegat Naczelnego Komitetu Wykonawczego ZHP, ukonstytuowanego w Paryżu pod kierownictwem przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego – zajmował się uchodźstwem harcerskim w Rumunii.

  Od czerwca 1940 r. do maja 1942 r. służył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, z którą brał udział w walce o Tobruk i Gazale (patrz rozdział „Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich”). W brygadzie współorganizował wraz z phm. Z. Kawolem kręgi starszoharcerskie. Dzięki przychylności dowódcy SBSK, płk. dypl. Stanisława Kopańskiego, został członkiem powołanej w 1940 r. Komendy ZHP na Wschodzie.

  W 1941 r., przy okazji uczestniczenia w I Walnym Zjeździe ZHP na Wschodzie, wizytował drużyny harcerskie w Tel Awiwie i Jerozolimie.

  2 sierpnia 1942 r., już po awansie na podporucznika, został wiceprzewodniczącym Rady ZHP na Wschodzie.

  W 1942 r., wraz z Józefem Brzezińskim, Zofią Kwiatkowską i Wilhelmem Słabym, wszedł w skład komisji wydawniczej czasopisma ZHP na Wschodzie „Wytrwamy”, które od listopada 1942 r. zmieniło nazwę na „Skaut”. Był też redaktorem wydawanego od 1945 r. w Jerozolimie dwumiesięcznika „Harcerstwo na Wschodzie”, który od stycznia 1946 r. nosił nazwę „Harcerska Kuźnica”.

 • Kursy instruktorskie w Isfahanie. 1943 – 1944

  1 grudnia 1943 r., na rozkaz Naczelnego Wodza, generała broni Kazimierza Sosnkowskiego, Zygmunt Szadkowski objął kierownictwo nowo powołanego Samodzielnego Referatu Harcerskiego w Naczelnym Dowództwie Armii Polskiej na Wschodzie, z zadaniem koordynowania szkolenia instruktorów harcerskich w tym rejonie. „Przez Wschód rozumiemy wszystkie tereny, gdzie znalazły się rodziny żołnierzy generała Andersa” – głosiła instrukcja. Kursy odbywały się w Isfahanie, w Iranie.

  Wyszkoleni tam instruktorzy harcerscy rozjechali się do wszystkich ośrodków polskich, gdzie przebywała młodzież. Od tego czasu datuje się przyjaźń Szadkowskiego z rotmistrzem Zdzisławem Peszkowskim, jednym z instruktorów, późniejszym prałatem, kapelanem harcerstwa i Rodzin Katyńskich.

  W Teheranie w 1943 r. powstały „Wytyczne pracy harcerskiej”, opracowane wspólnie z Józefem Brzezińskim.

 • Komendant ZHP na Wschodzie. 1944 – 1948

  17 września 1944 r. Zygmunta Szadkowskiego mianowano Komendantem ZHP na Wschodzie. 10 czerwca 1945 r. został dokooptowany do Komitetu Naczelnego ZHP, którego przewodniczącym był hm. Stanisław Sielecki.

  W październiku 1945 r. w Rzymie odbył się III Walny Zjazd ZHP na Wschodzie, podczas którego przyjęto wiele uchwał i deklaracji ważnych dla dalszej pracy harcerstwa. Szadkowski uczestniczył w Zjeździe, był też członkiem delegacji, która 5 października 1945 r. została przyjęta na audiencji przez papieża. Ojcu św. Piusowi XII przedstawiono sytuację harcerstwa polskiego na Wschodzie oraz heroiczną walkę harcerzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim.

  Hm. Stanisław Sielecki wydał bardzo pochlebną opinię o swoim podwładnym: „Na podstawie pism i raportów do władz polskich i angielskich, jak również na podstawie raportów i bardzo licznych pism otrzymywanych przeze mnie od władz harcerskich i instruktorów pracujących w terenie, uważam za swój obowiązek stwierdzić, że hm. Szadkowski Zygmunt, wiceprzewodniczący Rady ZHP n/W. i Komendant, dobrze się z włożonych nań ciężkich, odpowiedzialnych i wielkiej wagi obowiązków wywiązał. Przede wszystkim zaś sfinalizował wysłanie instruktorów w teren, dał im mocne wsparcie o Centralę i stworzył pomiędzy nimi a sobą atmosferę wzajemnego zaufania i braterstwa”.

  W 1945 r. hm. Zygmunt Szadkowski został wysłany do Palestyny z zadaniem dalszej działalności na rzecz harcerstwa.

  Przez wszystkie lata wojny przygotowywał młodzież do wytężonej pracy po powrocie do kraju. Niestety, w 1946 r. zdawał już sobie sprawę – podobnie jak wszyscy–  że powrotu nie będzie. Oto jego wzruszające słowa:

  „Musimy jasno sobie uświadomić fakt, że nie lęk przed śmiercią, więzieniem czy też powtórną deportacją każe nam pozostać na obczyźnie, bo gdybyśmy wiedzieli, że te trudy, cierpienia czy nawet śmierć przyczynią się do odzyskania prawdziwej wolności, nie wahalibyśmy się ani przez chwilę, aby wrócić do kraju! O tym świadczą lata walki, w których nie szczędziliśmy życia ani krwi.

  Zostaniemy na obczyźnie dlatego, że możemy wypowiadać prawdziwie polską myśl, nieskrępowaną brutalną siłą najeźdźcy. Kraj nie ma dziś tej swobody wypowiadania swych myśli; na nas więc spada ten obowiązek głoszenia wszędzie, gdzie jest to możliwe, że rzeczywistość polska, która kryje się pod szumnymi nazwami wolności, sprawiedliwości i demokracji, jest niczym innym jak w piękne szaty ubraną krzywdą, niewolą i totalizmem”.

 • ZHP na emigracji w nowej rzeczywistości. 1948 – 1967

  Przyrzeczenie harcerskie obliguje. Dlatego po przybyciu do Wielkiej Brytanii 3 września 1947 r. Zygmunt Szadkowski kontynuował działalność na rzecz harcerstwa. Zdawano sobie wówczas sprawę, jak ważna jest ta organizacja. Pozwalała na zachowanie polskości, umożliwiała przekazywanie historii i tradycji polskich. Wpajała dumę z osiągnięć dawnych i współczesnych naszego kraju. Uczyła młodych ludzi – zgodnie z hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna – jak być Polakiem dumnym ze swego kraju. Często było to jedyne miejsce, gdzie młodzież mówiła po polsku.

  W 1948 r., po rozwiązaniu ZHP na Wschodzie, Szadkowski został sekretarzem generalnym w Naczelnictwie ZHP poza granicami kraju. Funkcję tę pełnił do 1952 r. W tymże roku, po śmierci ppłk. hm. Stanisława Sieleckiego, został p.o. przewodniczącym ZHP.

  Po śmierci generała Nikodema Sulika objął w latach 1955–1960 funkcję przewodniczącego ZHP poza granicami kraju. W 1949 r. był współzałożycielem harcerskiego koła nr 114 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

  W 1949 r. pozbawiono harcerstwo polskie członkostwa w Międzynarodowym Ruchu Skautowym. Skauting angielski zażądał nawet od Polaków rozwiązania organizacji. Żądanie to zostało odrzucone. Trwały pertraktacje, aż wreszcie w 1957 r. Polska reprezentacja została zaproszona do uczestnictwa w Jubileuszowym Światowym Zlocie Skautingu (Jamboree).

  „W składzie naszych polskich reprezentacji są harcerze i harcerki z Afryki, Anglii, Francji, Belgii i Niemiec. Harcerki i harcerze z Polski na to wielkie skautowe święto nie mogli przybyć. W kraju żyje i trwa ruch harcerski, którego jesteśmy nierozerwalną częścią, ale ruch ten, na skutek komunistycznych więzów, nie ma ani swobody działania, ani możliwości głoszenia zasad ideowych. Braciom naszym harcerzom i siostrom harcerkom w kraju ślemy od tego jamborowego ogniska serdeczne pozdrowienia i życzenia, aby jak najrychlej nadszedł dzień wolności i niepodległości” (gawęda Z. Szadkowskiego przy ognisku 1 sierpnia 1957 r.).

 • Harcerstwo powinno być jedno. Od 1948

  Naczelnictwo ZHP w Londynie przyjęło zaproszenie na następny Światowy Zlot na Filipinach i Konferencję Skautową w Delii w 1958 r., stwierdzając, że „reprezentuje Związek Harcerstwa Polskiego i cały jego dotychczasowy dorobek”.

  Wielkim ciosem dla wszystkich było rozwiązanie w 1948 r. ZHP w kraju i powołanie do życia Związku Młodzieży Polskiej. Rozpoczęła się „walka o duszę młodzieży polskiej”.

  Harcerstwo londyńskie, w miarę swoich możliwości, pomagało harcerstwu w Polsce, m.in. wysyłając na prywatne adresy wiele tysięcy podręczników do pracy harcerskiej. Podtrzymywano wzajemne kontakty.

 • Kontynuacja przedwojennej tradycji. Od 1960

  W 1960 r., po złożeniu przez hm. Michała Grażyńskiego funkcji przewodniczącego ZHP, którą to funkcję pełnił od 1931 r. nieprzerwanie, Naczelna Rada Harcerska wybrała hm. Zygmunta Szadkowskiego na przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. Fakt ten oznaczał kontynuację Związku Harcerstwa Polskiego i jego ciągłość od okresu przedwojennego. Nowy przewodniczący pełnił tę funkcję do 1967 r. Była to jego duma, ponieważ całe życie dążył do scalenia wszystkich związków harcerskich.

 • Lilford Park. 50-lecie harcerstwa. 1960

  W 1960 r. z okazji 50-lecia harcerstwa odbył się w Lilford Park zlot harcerski, na którym obecny był generał Władysław Anders. Na ziemi polskiej obchody Złotego Jubileuszu Harcerstwa były zabronione.

  22 kwietnia 1961 r. w Londynie, na zebraniu poświęconym Jubileuszowi ZHP, Zygmunt Szadkowski wygłosił referat. Mówił m.in.:

  „W wolnym świecie, wszędzie tam, gdzie znaleźli się Polacy rzuceni huraganem ostatniej wojny, młodzież polska przejęła na siebie zaszczytny obowiązek uczczenia nieprzerwanej, 50-letniej harcerskiej Służby Bogu, Polsce i bliźnim.

  Ruch harcerski powstał w okresie, gdy w środowiskach młodzieży polskiej w trzech zaborach coraz mocniej przejawiała się idea walki zbrojnej o wolność, rzucona przez Józefa Piłsudskiego.

  Dzisiejsze zebranie odbywamy w Londynie, z dala od kraju rodzinnego, w sytuacji podobnej do tej sprzed pięćdziesięciu lat. Dziś również, tak jak w początkach naszego ruchu, walka o wolność jest głównym naszym celem. (...) Jesteśmy członkami narodu polskiego i nic, co w kraju, nie jest nam obce. Toteż gdy zaistniały możliwości, zdobyliśmy się na wielki wysiłek i przekazaliśmy na prywatne adresy wiele tysięcy podręczników harcerskich”.

  Na koniec jeszcze raz podkreślił, że „jesteśmy prawną i ideową kontynuacją Związku Harcerstwa Polskiego i pracy naszej nie zaniechamy. W pracy naszej na przyszłość pozostaniemy wierni harcerskiej przeszłości. Wszystko, co nasze, Polsce oddamy”.

 • Troska o harcerstwo w Kraju. 1957

  18 stycznia 1957 r. w liście do środowisk harcerskich w Polsce, zaniepokojony sytuacją  harcerstwa w kraju, Zygmunt Szadkowski napisał: „Nie ma harcerstwa bez realizowania służby Bogu. Nie ma harcerskiego wychowania, pełnego człowieka, obywatela (...) bez uwzględnienia w systemie wychowania młodzieży i jej pracy nad sobą zasady wiary w nadprzyrodzony porządek świata i Boskie jego kierownictwo. (...) Wierzymy, że przyjdzie dzień, w którym w wolnej Ojczyźnie odbudowana zostanie prawdziwa organizacja harcerska, w ramach której będzie się mogła swobodnie rozwijać nasza ideologia oparta na służbie Bogu, Polsce i bliźnim. Serca nasze i myśli są z młodzieżą w kraju”.

 • Docenienie ważnej pracy harcerskiej

  Po odejściu Zygmunta Szadkowskiego z funkcji przewodniczącego ZHP Naczelna Rada Harcerska zaliczyła go w poczet członków honorowych Rady. Odejście z czynnej pracy w harcerstwie nie oznaczało końca jego działalności dla tej organizacji. Nadal interesował się sprawami związku, a przede wszystkim kwestią harcerstwa w Polsce. Wciąż utrzymywał bliską znajomość z instruktorami w kraju. Po 1990 r. kontakty te stały się liczniejsze. Nawiązał serdeczną przyjaźń z druhem Tomaszem Strzemboszem oraz Stanisławem Broniewskim „Orszą”. Do końca życia marzył o scaleniu wszystkich ruchów skautowych w kraju.

  27 lutego 1969 r. Rada Trzech nadała Zygmuntowi Lechosławowi Szadkowskiemu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta „w uznaniu zasług na rzecz sprawy polskiej, w szczególności za wieloletnią pracę na stanowisku przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. W okresie tym Harcerstwo ogarnęło swoją działalnością liczne szeregi młodzieży polskiej we wszystkich skupiskach polskich w świecie, podtrzymało swe piękne tradycje służby oraz stało się jednym z głównych czynników wychowujących polską młodzież na emigracji w duchu niepodległościowym”.

 • Oceny przełożonych

  Oceny przełożonych z rocznych list kwalifikacyjnych Dowództwa Jednostki Terytorialnej na Środkowym Wschodzie:

   

  Za rok 1944:

  Fizycznie zdrów – odporny i wytrzymały na trudy. Cała jego praca organizacyjno-instruktorska w harcerstwie nacechowana jest głębokim patriotyzmem i oddaniem się sprawie. Inteligencja duża – charakter prawy i szczery. W pracy sumienny, dokładny, pełen inicjatywy i samodzielności. Wartościowa jednostka kierownicza. Posiada duże walory osobiste i wysokie walory moralne. Bardzo dobry organizator i wychowawca. Ogólnie b. dobry. Na stanowisku kierownika Samodzielnego Referatu Harcerskiego osiągnął bardzo dobre wyniki pracy.

  Odpowiada b. dobrze. Ze względu na młody wiek i zdrowie nadaje się do służby liniowej. Będzie niewątpliwie b. dobrym d-cą plutonu i wychowawcą żołnierza.

   Szef Wydz. D-wa Jedn. Teryt. Śr. Wschód ppłk dypl. Ketler, 22 lutego 1945 r.

   

  Za rok 1945:

  Inteligencja nieprzeciętna. Rozsądne poczucie godności osobistej, duża ambicja odnośnie do zamierzeń i wyników w pracy Zwraca baczną uwagę na stosowanie w życiu zasad harc. Zdolny i energiczny organizator pracy harc. Bardzo pracowity. Umie zachować wobec podwładnych i młodzieży duży autorytet osobisty i służbowy. Lojalny. Patriotyzm bez zastrzeżeń. Ogólnie – wybitny. Na odpowiedzialnych stanowiskach wiceprzewodniczącego Rady ZHP i kierownika Referatu Harcerskiego osiągnął bardzo dobre wyniki w pracy harcerskiej, obejmując organizacyjnie wszystkie ośrodki uchodźcze – jest 8072 harcerzy  i harcerek  Praca harcerska na wysokim poziomie. Bardzo dobry na stanowisku kierownika Referatu Harcerskiego.

  Nadaje się na każde inne stanowisko, i to samodzielne, związane z pracą harcerską i wychowawczą.

  Szef Wydziału Oświaty kapitan Brylski, 30 marca 1946 r.

   

  Za rok 1946:

  Duża inteligencja. Bardzo ambitny w sensie dodatnim twórczym. W pracy dąży do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Wybitny organizator, nie zrażający się przeciwnościami lub trudnościami. Umie zdobyć autorytet i pobudzić podwładnych do dużej wydajności pracy. Lojalny względem przełożonych. Patriotyzm bez zastrzeżeń. Ogólnie – wybitny (...).

  Osiągnięte wyniki w służbie na obecnie zajmowanym stanowisku:

  Jako kierownik Referatu Harcerskiego i wiceprzewodniczący ZHP zorganizował harcerstwo we wszystkich osiedlach uchodźczych. Jest obecnie ponad 8000 harcerzy i harcerek. Praca na wysokim poziomie. Nadaje się na kierownika Referatu Harcerskiego

  Nadaje się na samodzielne stanowisko związane z pracą wychowawczą – harcerską.

  Szef Wydziału Oświaty kapitan L. Brylski, 17 września 1946 r.