≤ HOME

Obchody 100. rocznicy urodzin

ppłk, hm. Zygmunt Szadkowski

10 listopada 2012 r.

Uroczystości Świątyni

Opatrzności Bożej

 • Komitet Honorowy

  Ewa Kopacz – marszałek Sejmu

  Bogdan Borusewicz – marszałek Senatu

  Władysław Bartoszewski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik ds. dialogu międzynarodowego

  Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent Warszawy

  Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp – prymas senior

  Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz – arcybiskup metropolita warszawski

  Jego Ekscelencja biskup Józef Guzdek – biskup polowy Wojska Polskiego

  ks. Prałat Stanisław Świerczyński – kapelan harcerstwa poza granicami kraju

  ks. Prałat Aleksander Seniuk – wicedyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie

  Artur Rynkiewicz – minister w ostatnim rządzie na uchodźstwie

  Karolina Kaczorowska – wdowa po prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim

  Hanna Sabbat – wdowa po prezydencie Kazimierzu Sabbacie

  hm. Teresa Ciecierska – przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego z Wielkiej Brytanii

  Czesław Maryszczak – prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z Wielkiej Brytanii

   

 • Uroczystości w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

  5 stycznia 2012 r. uroczystości rozpoczęły się mszą św. w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Długiej, z asystą żołnierzy Wojska Polskiego, harcerzy oraz kombatantów z kraju i Wielkiej Brytanii. Mszę św. koncelebrowali Jego Ekscelencja bp polowy Józef Guzdek oraz prałaci ks. Józef Maj i ks. Aleksander Seniuk.

  Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak odczytał list przesłany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Obecni byli również kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Ciechanowski, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr Andrzej Kunert, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Robin Barnett, przedstawiciele urzędów państwowych i organizacji społecznych.

  Przed rozpoczęciem mszy św. odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą ppłk. Zygmuntowi Szadkowskiemu. Tablica zawisła w kruchcie katedry polowej. Pod tablicą złożono wiązanki kwiatów od prezydenta Bronisława Komorowskiego i od Rady Pamięci Walk i Męczeństwa. Uczestnicy mszy św. przy wyjściu otrzymali wydanie specjalne „Dziennika Polskiego” i „Dziennika Żołnierza”, wydawanego w Londynie od 1946 r. Wydanie to poświęcone jest Zygmuntowi Szadkowskiemu i Radzie Narodowej RP, czyli polskiemu parlamentowi na uchodźstwie.

 • List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

  Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej harcmistrzowi Zygmuntowi Szadkowskiemu,

  Szanowni Państwo, pragnę serdecznie pozdrowić organizatorów i uczestników dzisiejszej uroczystości oraz podziękować za tę wspaniałą inicjatywę. Spotkaliśmy się dziś w tym miejscu, aby uczcić pamięć Zygmunta Szadkowskiego - wybitnego Polaka, harcerza, żołnierza i polityka - który poprzez ofiarną pracę na rzecz Ojczyzny strzegł jej nadrzędnych wartości oraz niezbywalnych praw. Biografia Harcmistrza Zygmunta Szadkowskiego może być dla nas niezwykłą lekcją najnowszej historii Polski. Należał on do pokolenia działaczy państwowych, które przebyło długą drogę, począwszy od okresu dwudziestolecia, przez II wojnę światową aż po czasy powojenne. Wrzesień 1939 roku zastał go w Konsulacie RP na Łotwie. Kolejne etapy jego życia to wyjazd do Francji, wstąpienie w szeregi Armii Polskiej i pobyt na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie rozwijał swą działalność w Związku Harcerstwa Polskiego, z którym związany był od dzieciństwa. Po wojnie zdecydował się na londyńską emigrację – był ministrem rządu RP na uchodżstwie, współpracował też z Radiem Wolna Europa. Te imponujące dokonania i przejawy patriotycznego zaangażowania zawiera historia jednego człowieka. Opowieść o losach Zygmunta Szadkowskiego, skłaniają nas do zadumy i refleksji nad ludzkimi wyborami, uświadamia wagę idei konstytuujących niepodległy byt państwowy. To także przykład konsekwentnej wierności wyznawanym ideałom i zasadom. Historia wciąż stawia przed nami różne wyzwania. i choć czasem pojawia się wiele rozwiązań, to nie zawsze wiemy, którą drogą podążyć. Jak połączyć indywidualne skłonności człowieka z myślą o dobru wspólnym? Wierzę, iż przypomnienie postaci Zygmunta Szadkowskiego, przypomnienie zasad, którymi kierował się w życiu, przyczyni się do kształtowania wzorca mądrych i odpowiedzialnych zachowań w służbie dla Ojczyzny i społeczeństwa. Wzorca, z którego korzystać będziemy my, współcześni, a także przyszłe pokolenia Polaków.

 • Homilia bp. Polowego WP Józefa Guzdka

  Święty Jan Apostoł w odczytanym przed chwilą fragmencie swojego Listu przypomina nam, że wolą Boga jest, abyśmy się wzajemnie miłowali. W tym kontekście wspomina starotestamentalny konflikt między braćmi: Kainem i Ablem, który zakończył się dramatem zabójstwa. Ten obraz z księgi Rodzaju jest ostrzeżeniem dla ludzi każdej epoki.

  Dlaczego doszło do tego, że brat zabił brata? Otóż zabrakło miłości bliźniego, a pojawiły się nienawiść i zazdrość. Zwróćmy uwagę, jak blisko siebie są zło i dobro – tak blisko, jak brat obok brata. Zło z dobrem może mieszkać pod dachem jednego domu, w kręgu jednej rodziny.

  Kiedy wspominamy dziś bohaterską postać Zygmunta Szadkowskiego, myślimy o rodzinie narodów Europy roku 1939. Cywilizacja europejska została zbudowana na fundamencie kultury greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej. Mieszkańcy Europy uczyli się o greckim umiłowaniu mądrości, znali rzymskie prawo i umiłowanie sprawiedliwości oraz ewangeliczne prawo miłości. Jednak okazało się, że to nie uchroniło Europy przed konfliktem. Stało się tak, gdyż w tamtym czasie zapanowały na kontynencie ideologie, które były zaprzeczeniem Ewangelii. Brat powstał przeciw bratu, sąsiad przeciwko sąsiadowi. Dobro zostało zdominowane przez wszechobecne zło. Wydawało się, że zło odnosi ostateczny tryumf nad dobrem. Był to czas wielkiej próby wiary i nadziei dla wielu szlachetnych ludzi.

  Jednak w czasie II wojny światowej mieszkańcy Europy w dużej części stanęli po stronie dobra. Podjęli walkę o poszanowanie praw człowieka i prawa narodów do wolnego stanowienia o sobie. Wielu na ołtarzu najwyższych wartości złożyło swoje życie. Często natchnieniem do poświęcenia zdrowia a nawet życia były słowa Jezusa Chrystusa :” To jest moje przykazanie, abyście się  wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje na przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”. w tym trudnym czasie Jezus miał wielu przyjaciół!  Wzięli sobie do serca zachętę z Listu św. Jana Apostoła: „My także winniśmy oddać życie za braci:.

  Dla wielu Polaków konsekwencją wojny była konieczność emigracji. Równocześnie była to okazja, by w oddaleniu służyć Ojczyźnie „czynem i prawdą”.  Tak dali się poznać jako ludzie mądrzy, sprawiedliwi, miłujący prawdę.

  Jednym z takich bohaterów był Zygmunt Szadkowski, którego setną rocznicę urodzin dzisiaj obchodzimy. Dziś też został odsłonięta tablica upamiętniająca jego życie i czyny. Był on żołnierzem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, brał udział w obronie Tobruku. Angażował się w działalność harcerską. w ZHP poza granicami kraju, był m.in. sekretarzem generalnym, a także przewodniczącym Związku. Pełnił także funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii i Federacji Światowej. Należał do twórców Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Zygmunt Szadkowski pełnił także wiele innych funkcji społecznych i kulturalnych na emigracji, których zwieńczeniem było objęcie urzędu Przewodniczącego Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Był ostatnim przewodniczącym tej Rady.

  Przypominanie bohaterów tamtego trudnego czasu oraz odsłonięcie tablicy ku czci śp. Zygmunta Szadkowskiego ma na celu zachowanie w naszej pamięci  tych, którzy nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia – stawali po stronie dobra.

  Jednocześnie chodzi o poruszenie naszych sumień, o refleksję i szukanie odpowiedzi na pytanie o umiłowanie Ojczyzny. Kolejna tablica umieszczona w kruchcie Katedry Wojska Polskiego, tak licznie odwiedzanej przez wiernych i turystów, będzie stanowić natchnienie do refleksji o mojej gotowości poświęcenia zdrowia a nawet życia w obronie podstawowych praw człowieka – prawa do poszanowania życia, prawdy i sprawiedliwości, wolności sumienia i wyznania swojej wiary.

  Spotkanie ze świadkami takiej postawy jest najpiękniejszą lekcją historii i sposobem kształtowania szlachetnych sumień dzieci i młodzieży. Spotkanie z bohaterem rodzi bohaterów.

  „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”.

 • Uroczystości w Senacie RP

  14 czerwca 2012 r. na posiedzeniu Senatu RP została  przegłosowana przez aklamację uroczysta uchwała poświęcona Zygmuntowi Lechosławowi Szadkowskiemu. Obrady rozpoczął marszałek Bogdan Borusewicz, prosząc o odczytanie uchwały senatora sprawozdawcę Andrzeja Persona. Następnie głos zabrał dr Andrzej Kunert z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Senator Kazimierz Wiatr przypomniał swoje kontakty z władzami emigracyjnymi oraz pobyt na obozie harcerskim z synem Zygmunta Andrzejem Szadkowskim. Na zakończenie senator Jan Maria Jackowski podkreślił piękne przymioty charakteru Zygmunta Szadkowskiego i jego wkład w pracę władz na uchodźstwie, a także wagę trwania na obczyźnie legalnych władz polskich.

  Po zakończeniu pierwszego punktu obrad Senatu RP została otwarta w kuluarach  wystawa „Ppłk hm. Zygmunt Szadkowski – żołnierz, społecznik, polityk”, poświęcona ostatniemu przewodniczącemu Rady Narodowej RP na Uchodźstwie, która była strażniczką polskiego parlamentaryzmu na emigracji. Wystawę otworzył marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Powiedział on m.in.: „Wszyscy znamy drogę życiową i przymioty charakteru Zygmunta Szadkowskiego. Bez tego charakteru wspartego tradycją niełatwa droga życiowa, którą przyszło mu przejść, byłaby trudna do pokonania. Podobnie jak wielu innych – nie w wyniku dobrowolnego wyboru – musiał pozostać w Wielkiej Brytanii i podjąć niełatwe zadanie zorganizowania nie tylko swego prywatnego życia, ale przede wszystkim polskiego życia społecznego i politycznego na emigracji”. Zdaniem marszałka, z tego zadania wywiązał się w sposób, który sprawia, że mamy prawo i obowiązek czcić jego pamięć. Musimy zadbać o to, by stała się ona ważnym elementem polskiej historii i świadomości zarówno parlamentarzystów, jak i młodego pokolenia. Dlatego, jak zaznaczył Bogdan Borusewicz, Senat podjął uchwałę z okazji 100-lecia urodzin hm. Zygmunta Szadkowskiego” (sprawozdanie zamieszczone na stronie internetowej Senat RP).

  Marszałka Bogdana Borusewicza, senatorów oraz zaproszonych gości oprowadziła po wystawie synowa Zygmunta Szadkowskiego Małgorzata, która wraz z synem bohatera ekspozycji Andrzejem oraz dr. Pawłem Ziętarą jest jej współautorką.

  Kolejnym punktem programu uroczystości było spotkanie uczestników z senatorem sprawozdawcą Andrzejem Personem. Na początku zaprezentowano krótki film, na którym Zygmunt Szadkowski opowiadał o Radzie Narodowej RP oraz o doniosłości przekazania  insygniów prezydenckich do kraju.

  Podczas spotkania osoby znające Zygmunta Szadkowskiego wspominały jego cechy charakteru, sposób bycia oraz poczucie humoru. Mówiono o dużym profesjonalizmie i takcie bohatera dnia.  Doceniono również wielkie znaczenie emigracji dla współczesnej sytuacji Polski.

 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

  z dnia 14 czerwca 2012 r.

  z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912–1995).

   W styczniu 2012 r. zainicjowane zostały w Polsce obchody 100-lecia urodzin wielkiego patrioty polskiego ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego − harcerza, żołnierza Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, polityka, działacza społecznego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii odznaczonego Wielką Wstęgą Orderu

  Odrodzenia Polski.

  Ten wybitny polityk całe swe życie poświęcił niepodległej Polsce i polskiemu harcerstwu. Był między innymi komendantem Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie (1944–1947), przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego (1960–1967), ministrem spraw społecznych (1974–1978) i ministrem skarbu (1976–1978) w rządach Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, sekretarzem generalnym, a później prezesem Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (1966–1994). U schyłku życia został członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (1992–1995).

  W latach 1978–1991 ppłk hm. Zygmunt Szadkowski pełnił funkcję ostatniego przewodniczącego Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, która na wygnaniu pielęgnowała ciągłość suwerennego parlamentaryzmu polskiego

  II Rzeczypospolitej.

  Przez wszystkie lata emigracji ppłk hm. Zygmunt Szadkowski nie tracił łączności z Ojczyzną, starając się wspierać opozycję antykomunistyczną. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w organizacji pomocy dla Polaków. Także dzięki Jego wielkiemu zaangażowaniu ruch Solidarności otrzymał ogromne wsparcie moralne i finansowe.

  Ppłk hm. Zygmunt Szadkowski od chwili dziejowego przełomu w Polsce w 1989 r. popierał działania Prezydenta RP na Uchodźstwie i Rządu Polskiego na Uchodźstwie mające na celu przekazanie suwerennej Polsce insygniów prezydenckich II Rzeczypospolitej Polskiej. Stanął na czele delegacji przygotowującej zasady i formę przekazania władzy prezydenckiej. W dniu 22 grudnia 1990 r. na Zamku Królewskim w Warszawie towarzyszył prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu podczas niezwykle doniosłej uroczystości zwrócenia Polsce insygniów symbolizujących majestat niepodległej Rzeczypospolitej.

  Ppłk hm. Zygmunt Szadkowski zmarł w Londynie w 1995 r., został pochowany w Polsce − na Cmentarzu Żbikowskim w Pruszkowie.

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek przywrócenie pamięci o tym wybitnym Polaku będącym wzorem cnót patriotycznych i obywatelskich, tak bardzo potrzebnych w dziele odbudowy wielkości naszej Ojczyzny oraz umacniania jej godnego

  miejsca w świecie. Przywołujemy postać i dokonania ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego,

  mając nadzieję, że stanie się On dla młodego pokolenia Polaków moralnym autorytetem i wzorcem do naśladowania w codziennej odpowiedzialności za Ojczyznę.

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie złożyć hołd ostatniemu przewodniczącemu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie ppłk. hm. Zygmuntowi Szadkowskiemu, któremu służba niepodległej Polsce wypełniła całe życie.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

   

  „Monitor Polski”.

  MARSZAŁEK SENATU

  Bogdan BORUSEWICZ

 • Przeniesienie prochów do Panteonu Wielkich Polaków

  Eminencjo, Ekscelencje, Panowie Ministrowie, szanowni Państwo,

   

  W imieniu   swoim  i najbliższej  rodziny, dziękuję  Panu Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu za jego przesłanie do obecnych na dzisiejszej uroczystości pogrzebowej, mego ojca i mamy.

  Jest to  ogromny zaszczyt spocząć w Panteonie Wielkich Polaków.

  Ojciec mój był człowiekiem bardzo skromnym i mimo zajmowania wielu ważnych funkcji w państwie emigracyjnym,  zawsze podkreślał zasługi innych, nie wspominając swoich. Wiem, że gdyby za życia ktoś zasugerował mu, że jego prochy spoczną tutaj, to najpierw zaoponowałby, twierdząc, że są ważniejsi, którym się to należy. 

  Dlatego chciałbym podziękować,  przede wszystkim,  Ekscelencji prof. Biskupowi Bronisławowi  Dembowskiemu i Janowi Kossakowskiemu z fundacji KOS,  Ocalić od Zapomnienia, za wystąpienie  o zgodę  na pochówek rodziców,  w tak  ważnym miejscu.

  Dziękujemy Eminencji  Kazimierzowi Kardynałowi Nyczowi, Metropolicie Warszawskiemu,  za docenienie wkładu w historię Polski Zygmunta i Wandy Szadkowskich, i wyrażenie zgody na tę uroczystość, oraz wspieranie naszych działań organizacyjnych.

  Panteon Wielkich Polaków jest nie tylko miejscem spoczynku, ale też źródłem wiedzy o naszej historii.

  Mamy nadzieję, że chowając tu dzisiaj drugą osobę w państwie emigracyjnym, czyli marszałka polskiego  parlamentu, przyczyniamy się do  poznania przez Polaków w kraju ludzi, którzy z daleka od domu, walczyli o Polskę wolną i niepodległą.

   

  W imieniu swoim, mego męża i najbliższej rodziny,

  Chcę  podziękować ludziom  dobrej woli i instytucjom,  za to, że pomimo ogromnych przeciwności losu, dzisiejsza ceremonia ma miejsce.

  Nie byłoby nas tu dzisiaj,  gdyby nie pomoc Księdza Prałata Aleksandra Seniuka, Rektora Kościoła Wizytek w Warszawie. To dzięki Księdzu Prałatowi mieliśmy siłę do walki z ogromnymi trudnościami.

  Dziękujemy wszystkim Kapłanom sprawującym dzisiejszą mszę pogrzebową, w szczególności Księdzu Infułatowi Stanisławowi Świerczyńskiemu, który jako pierwszy żegnał śp. zmarłych w Londynie,

  Chcę  złożyć wyrazy naszej  wdzięczności  darczyńcom, którzy sfinansowali dzisiejszą uroczystość.

  - Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Departamentowi Współpracy z Polonią,  Panu Wiceministrowi Januszowi Ciskowi, a także  Panu dyrektorowi prof. Krzysztofowi Drzewickiemu, oraz Panu naczelnikowi Mieczysławowi Sokołowskiemu,

  - Dyrektorowi Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga,
  Panu Krzysztofowi Kaczmarowi,                                               

  - Fundacji KOS, Ocalmy od zapomnienia i jego prezesowi
  Panu Janowi Kossakowskiemu,

  - Zarządowi  Fundacji Sue Ryder,

  - Prezesowi fundacji  Marii Klementyny z Tyszkiewiczów Królikiewicz , Panu Edwardowi Mier Jędrzejewiczowi,

  - Panu Wojciechowi Kostrzewie, Prezesowi ITI, który ofiarował nam
  Swoje prywatne pieniądze,

  - Panu Adamowi Monikowskiemu, również za prywatne pieniądze,

  - Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, Federacji Światowej, której ojciec był  wieloletnim  prezesem,

  - Panu dr. Jackowi Pawłowiczowi i Pani Ewie Bylina z Instytutu Pamięci Narodowej, za pomoc,

  - Jesteśmy wdzięczni Panu dr Janowi Ciechanowskiemu za wystąpienie do Garnizonu Warszawskiego,  o oprawę wojskową  tej uroczystości.

  - Dziękujemy  Panu  generałowi  Waldemarowi  Skrzypczakowi, Wiceministrowi  Obrony Narodowej, za osobiste włączenie się  w organizację uroczystości  od strony wojska.

  Dziękujemy wszystkim tym osobom  i instytucjom,  za duże serce i docenienie istoty pamięci o naszych przodkach, bo jeśli my nie będziemy o nich pamiętać, to kto nauczy młodzież pamiętać o nas?

  Dziękujemy za przybycie harcerzom z Wilna. To na Wileńszczyźnie ojciec zaczął swą drogę harcerską i poznał mamę.

  Są tu również instruktorzy i harcerze z Londynu, którzy pamiętają jeszcze śp. Wandę i Zygmunta Szadkowskich. A młodsi kultywują pamięć o swoim przewodniczącym, dziękujemy, że przyjechali wraz z dwoma sztandarami.

  Dziękujemy harcerzom, harcerkom  i instruktorom z ZHR i ZHP za liczne przybycie i pomoc

  Podziękowanie za przybycie dla przedstawicieli Stowarzyszeń Kombatanckich, w tym przedstawiciela Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Federacji Światowej,

  Dziękujemy wszystkim państwu za udział w dzisiejszej  uroczystości.

   

  Andrzej Szadkowski, syn

  Małgorzata Szadkowska, synowa

   

   

 • Przeniesienie prochów – Sprawozdanie

  Na wniosek fundacji KOS „Ocalić od zapomnienia”,  w osobach Ekscelencji prof. Biskupa Bronisława Dembowskiego oraz Jana Kossakowskiego, Eminencja  Kazimierz  Kardynał  Nycz, wyraził zgodę na przeniesienie prochów śp. ppłk. hm. Zygmunta Lechosława Szadkowskiego oraz jego żony Wandy, do Panteonu Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej.

  Uroczystości odbyły się 10 listopada 2012 r. o godz.12.00. Obecni byli przedstawiciel Prezydenta RP, Pan Michał Klimczak, który odczytał list do obecnych na mszy św. pogrzebowej.

  Śp. Zygmunt Szadkowski był Ostatnim przewodniczącym Rady Narodowej RP, stąd też obecność przedstawiciela Prezydium Sejmu RP, Pana Wicemarszałka Marka Kuchcińskiego.

  Obecny był również przewodniczący Komisji Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Pan Senator Andrzej Person, jako przedstawiciel Senatu RP.

  Przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych był Pan Mieczysław Sokołowski, naczelnik wydziału w departamencie Współpracy z Polonią.

  List do rodziny i  wieniec przysłał Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik.

  Swą obecnością zaszczycił uroczystość  Attache Obrony ambasady Królestwa Wielkiej Brytanii, Pułkownik dr David Houghton, który złożył wieniec w imieniu ambasadora.

  Zaszczyceni byliśmy również obecnością Attache Obrony Republiki Francji,  Pułkownika Etienne Champeaux, który złożył wieniec w imieniu  ambasadora.

  Gościliśmy 9 osobową reprezentację instruktorów Chorągwi Wileńskiej, na czele z hm Adamem Błaszkiewiczem, Przewodniczącym ZHP na Litwie.  Przywieźli oni ze sobą ziemię z wileńskiej Rosy, która została złożona w krypcie przy trumnie. Przybył z nimi również kapelan ZHP na Litwie, Ksiądz phm. Marek Gładki.

  Obecna była reprezentacja ZHP z Londynu wraz z hm Teresą Ciecierską, obecną przewodniczącą. Obecny był również poprzedni przewodniczący hm Stanisław Berkieta, hm Jadwiga Kaczorowska, córka wieloletniego przyjaciela rodziny dh Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta na uchodźstwie.

  Przywieźli oni ze sobą sztandar ZHP, przyjechał też z Wielkiej Brytanii poczet sztandarowy Hufca „Wilno”. Jesteśmy im wdzięczni, za to że ostatnią drogę Zygmunt i Wanda Szadkowscy odbyli z ich towarzyszeniem.

  Z Londynu przyjechał również przedstawiciel Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Pan Jacek Bernasiński.

  Z Francji przyjechała przewodnicząca Zarządu Okręgu ZHP, hm Franciszka Aghamalian Konieczna, córka bardzo bliskiego przyjaciela hm Zygmunta Szadkowskiego i jego żony, hm Franciszka Koniecznego.

  Uroczystość odbywała się z towarzyszeniem dużej rzeszy harcerzy z ZHR oraz ZHP. Tworzyli oni wspaniałą oprawę całej mszy świętej.

  Przez osobisty wkład pracy Pana generała broni, wiceministra obrony narodowej Waldemara Skrzypczaka, uzyskaliśmy zgodę ministra obrony narodowej, Pana Tomasza Siemoniaka  na oprawę wojskową ceremonii. Żołnierze nadali całej uroczystości ton bardzo uroczysty. Dzięki wyrażeniu zgody Pana ministra Siemoniaka obecny był także poczet sztandarowy 18 Pułku Rozpoznawczego z Białegostoku, który kultywuje tradycje III Dywizji Karpackiej, której ojciec  był żołnierzem.

  Drugim sztandarem, jaki wystawiło wojsko polskie, był sztandar Garnizonu Warszawa.

  Obecne były sztandary kombatanckie, w tym Szarych Szeregów.

  Całej uroczystości towarzyszył śpiew chóru Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Piękne wykonanie „Karpackiej Brygady”, „Modlitwy obozowej”, „Modlitwy Harcerskiej” oraz „Boże coś Polskę”, które towarzyszyły całemu życiu emigracyjnemu rodziców, był powodem wzruszenia wielu obecnych na uroczystości.

  Po odczytaniu listu Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, hm Teresa Ciecierska przypomniała postać ojca jako harcerza, a Pan Jacek Bernasiński, rodziców jako działaczy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

  Następnie syn Andrzej Zygmunt Szadkowski podziękował Eminencji Kazimierzowi Kardynałowi Nyczowi za wyrażenie zgody na pochówek w Panteonie Wielkich Polaków, a wszystkim dostojnikom i ich przedstawicielom za obecność.

  Synowa Małgorzata Szadkowska zaś podziękowała wszystkim darczyńcom, którzy sfinansowali przeniesienie prochów śp. Zygmunta i Wandy Szadkowskich do Panteonu Wielkich Polaków. Rodzina musiała prosić bowiem o pomoc finansową, ponieważ instytucja powołana do honorowania zmarłych Wielkich Polaków, niestety nie uczyniła tego. Osobista niechęć do Małgorzaty i Andrzeja Szadkowskich,  Pana Sekretarza Andrzeja Kunerta, spowodowała odmowę pokrycia kosztów przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, którą Zygmunt Szadkowski pomagał tworzyć.

  Złożonych zostało, przy dźwiękach werbli, wiele wieńców i wiązanek m.in. od:

  - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  Bronisława Komorowskiego,

  - Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,

  - Senatu Rzeczpospolitej Polskiej,

  - Marszałka Województwa Mazowieckiego,

  - Ministra Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej,

  - Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Hanny Gronkiewicz Waltz,

  - Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej,

  - Związku Harcerstwa Polskiego,

  - Wojewody Mazowieckiego,

  - Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

  - Przyjaciół Kaczorowskich,

  - Samorządu Gminy Lesznowola,

  - Ambasadora Królestwa Wielkiej Brytanii,

  - Stowarzyszenia Szarych Szeregów,

  - Ambasadora Republiki Francji,

  - Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

  - Państwa B. i J. Baczyńskich.

  - rodziny i wielu osób prywatnych.

  Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w uroczystości, za przybycie.

   

5 stycznia 2012 r.

Uroczystości w katedrze polowej Wojska Polskiego

14 czerwca 2012 r.

Uroczystości w Senacie RP